ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

Дом ученика средњих школа Чачак је педагошки обликована средина и заједница која за основну делатност има васпитање које се догађа у интеракцији између ученика, васпитача и свих оних који чине социјални амбијент Дома.

Циљеви васпитног рада су:
  • обезбеђивање оптималних услова за додатно и квалитетно образовање и васпитање ученика
  • оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама
  • подршка развоју личности ученика у складу са личним потребама и индивидуалним карактеристикама и интересовањима
  • јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији
За школску 2022/2023. годину васпитни рад је организован у 10 васпитних група које у просеку имају по 23 ученика.

Васпитачи
У Дому ученика средњих школа Чачак смештено је 230 ученика распоређених у 10 васпитних група којима руководе домски васпитачи. Они воде рачуна о узрасним карактеристикама ученика и индивидуалним разликама међу њима, прате њихове потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и у складу са тим бирају одговарајуће садржаје васпитног рада и начине на који ће га реализовати. Кад год је могуће васпитачи подстичу иницијативност, партиципацију и тимски рад ученика. Укључују их у организацију активности у Дому и мотивишу да искористе културну и спортску понуду локалне средине.
Васпитне теме које васпитачи реализују, могу се груписати у четири области:
  • помоћ ученицама у адаптацији на нову средину
  • помоћ и подршка ученицима у учењу и школској успешности
  • подстицање развоја животних вештина
  • подстицање активизма и партиципације
У оквиру педагошког рада, васпитач прати развој ученика у својој васпитној групи и брине о њима. Он индивидуално разговара са ученицима, обавља разговоре са групом и усмерава процесе у формирању колектива и интервенише у случају конфликтних ситуација. Васпитач има увид у понашање ученика, спроводи одредбе кућног реда и стара се о дисциплини у Дому. Када обавља послове дежурства, васпитач ради са свим ученицима Дома.
Васпитачи су ангажовани и на организацији домских секција и активностима и на подстицању ученика да квалитетно проведу своје слободно време.