ЗАКОНСКА АКТА

ДОКУМЕНТА

Breadcrumbs

 


ЗАКОНИ

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13)


СТРАТЕГИЈА

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2030. ГОДИНЕ


 


ПОДЗАКОНСКИ АКТИ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ


МРЕЖА УСТАНОВА 

1) Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 и 106/05); 
2) Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);


СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

3) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);


КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 

4) Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);
5) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13);


ОДМОР И ОПОРАВАК

6) Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);


ЕВИДЕНЦИЈА

6) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27. 09.2013.);


ПРОСТОР И ОПРЕМА (нормативи) 

7) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);


СТАНДАРДИ ИСХРАНЕ

8) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);


КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА

9) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);


ДОДЕЛА ДОТАЦИЈА СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА

10) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);


ЦЕНА УСЛУГА

11) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);   
НАПОМЕНА - не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању 


ИНСПЕКЦИЈСКИ И СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИ НАДЗОР 

14) Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);
15) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11) - само за просветног саветника
16) Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);
17) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10).

ИНТЕРНИ АКТИ 

18) Правилник о понашању;
19) Правилник о награђивању ученика;
20) Правилник о кретању странаца;
21) Кућни ред за госте хостела;
22) Пословник о раду Педагошког већа.